Dramaturgická rada

Dária  Fojtíková Fehérová

DÁRIA FOJTÍKOVÁ FEHÉROVÁ
Divadelná kritička, teatrologička

Absolvovala štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení, doplňujúce pedagogické štúdium so zameraním na detskú dramatickú tvorivosť a postgraduálne štúdium na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Venuje sa divadelnej kritike, publicistike a dramaturgii, aktívne sa zúčastňuje na domácich aj zahraničných odborných podujatiach, konferenciách a festivaloch. Zameriava sa na súčasnú slovenskú dramatiku, tendencie a nové smery v inscenovaní, ako historička skúma najmä osobnosti slovenskej divadelnej réžie. Je autorkou viacerých štúdií a spoluautorkou monografií a publikácií. Pracuje v Divadelnom ústave, od roku 2022 ako vedúca Centra výskumu a vzdelávania v divadle.

 

Diana Pavlačková

DIANA PAVLAČKOVÁ
Divadelná kritička, teatrologička

Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre divadelných štúdií Vysokej školy múzických umení. Pracovala v Divadelnom ústave v Centre výskumu divadla a v súčasnosti pôsobí ako šéfredaktorka časopisu kød – konkrétne ø divadle. Zároveň je členkou kultúrneho spolku MLOKi a bývalou redaktorkou internetového časopisu mloki.sk. Venuje sa reflexii divadelného umenia a príležitostne aj súčasného tanca. Pravidelne prispieva recenziami do rôznych periodík a zúčastňuje sa na festivaloch ako členka redakcií festivalových denníkov.

 

Marek Godovič

MAREK GODOVIČ
Divadelný kritik, teatrológ

Je absolventom Vysokej školy múzických umení v odbore divadelná veda a polonistiaka a Filmovej a televíznej fakulty AMU v Prahe v odbore scenáristika a dramaturgia. Doktorandské štúdium absolvoval na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU. Ako autor, dramaturg a scenárista spolupracoval na rôznych divadelných, tanečných a rozhlasových inscenáciách. Poviedky a drámy publikoval vo viacerých zborníkoch, recenzie, kritiky, štúdie a rozhlasové hry v RTVS, Českom rozhlase, divadelných periodikách a publikáciách. Zameriava sa na súčasné divadlo, drámu a tanec. V súčasnosti pôsobí ako odborný pracovník v Divadelnom ústave. Je členom redakčnej rady časopisu Tanec a externe prednáša poľské divadlo na DF VŠMU.

 

Porota

Tamar Laliashvili

TAMAR LALIASHVILI

 

Ivan Medenica

IVAN MEDENICA

 

Artur Ghukasyan

ARTUR GHUKASYAN

 

študentská porota

Študentská porota bude známa po uzatvorení prihlášok do Seminára mladej kritiky 2024/The student jury will be announced after the closing of applications for the 2024 Young Critics Seminar

ŠTUDENTSKÁ POROTA BUDE ZNÁMA PO UZATVORENÍ PRIHLÁŠOK DO SEMINÁRA MLADEJ KRITIKY 2024/THE STUDENT JURY WILL BE ANNOUNCED AFTER THE CLOSING OF APPLICATIONS FOR THE 2024 YOUNG CRITICS SEMINAR

Pre viac informácií o možnosti prihlásiť sa na Seminár mladej kritiky navštívte odkaz: https://www.theatre.sk/novinky/seminar-mladej-kritiky-nd2024-vyzva

 

Organizačný tím

Zuzana Kronerová

ZUZANA KRONEROVÁ
Čestná riaditeľka

 

Vladislava Fekete

VLADISLAVA FEKETE
Riaditeľka festivalu

 

Dušan Poliščák

DUŠAN POLIŠČÁK
Výkonný riaditeľ

 

Anna Šoltýsová

ANNA ŠOLTÝSOVÁ
Programová riaditeľka, Štúdio 12

 

Diana Selecká

DIANA SELECKÁ
Ubytovanie súborov

 

Lenka Leláková

LENKA LELÁKOVÁ
PR manažérka

 

Karolína Holmanová

KAROLÍNA HOLMANOVÁ
sprievodný program - medzinárodná konferencia

 

Ivona Solčániová

IVONA SOLČÁNIOVÁ
Koordinácia dobrovoľníkov, produkcia, Štúdio 12