Dramaturgická rada

Milo Juráni

MILO JURÁNI
Divadelný kritik

Absolvoval environmentalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a teóriu a kritiku divadelného umenia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Na prelome rokov 2017 a 2018 pôsobil semester na divadelnej vede na Ruhr Universität v Bochume a v akademickom roku 2020/2021 na rovnakom mieste absolvoval svoj doktorandský Erasmus+. V Divadelnom ústave v Bratislave pracuje nepretržite od roku 2014, aktuálne ako výskumný pracovník Centra výskumu a vzdelávania v divadle. V rokoch 2016 až 2020 bol šéfredaktorom časopisu <em>kød – konkrétne o divadle</em> a aj po odchode z tejto funkcie ostal aktívny ako divadelný kritik. Pravidelne prispieva do online magazínu <em>MLOKi.sk</em> (a zároveň je aj členom platformy, ktorá vytvára tento časopis a rôzne iné druhy aktivít) aj iných periodík. Okrem kritickej reflexie súčasného divadla, riešenia teatrologických projektov sa zaoberá výskumom vplyvov environmentálneho myslenia na súčasné scénické umenia a dosahu divadla na prírodné prostredie. V tejto oblasti ukončil v roku 2021 svoje postgraduálne štúdium na VŠMU. Posledné roky sa podieľal aj na výbere inscenácií pre festival Dotyky a spojenia, spolutvoril podcast o udržateľnosti a umení, pravidelne viedol rôzne druhy diskusií o súčasnom divadle či presahoch divadla a vedy.

Zuzana Spodniaková

ZUZANA SPODNIAKOVÁ
Divadelná kritička

absolvovala v&nbsp;roku 2011 Vysokú školu múzických umení v odbore divadelná réžia a v roku 2018 doktorandské štúdium na Ústave divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied. Zameriava sa najmä na herecké a&nbsp;režijné tendencie činoherného divadla 20. a&nbsp;21. storočia a&nbsp;mapovanie ich súčasného vývoja. Venuje sa im ako teoreticky, tak aj prakticky. Popri publikačnej činnosti pôsobí ako režisérka, dramaturgička&nbsp;a pedagogička na dvoch základných umeleckých školách. Je koordinátorkou celoslovenského projektu online dielní kreatívnej kritiky Slovenského centra AICT SMARTheatre. Pravidelne sa zúčastňuje na divadelných festivaloch, konferenciách, predstaveniach, výstavach a seminároch doma i v zahraničí.

Maximilián Alexander Sobek

MAXIMILIÁN ALEXANDER SOBEK
Režisér

Vyštudoval divadelnú réžiu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave v roku 2019 u prof. Ľubomíra Vajdičku a doc. Jána Štrbáka. Absolvoval stáž v Činohre Národného divadla v Prahe u Daniely&nbsp;Špinar. Spoluzaložil Divadlo iks, v ktorom zväčša realizuje svoju režijnú prácu. Podieľal sa na viacerých inscenáciách ako režisér či dramaturg (<em>Podenky</em>, <em>Edward II.</em>, <em>Smradi </em>či <em>Len koniec sveta</em>). Orientuje sa na súčasné divadlo vychádzajúce z dramatického textu, ktoré sa vyjadruje k aktuálnym znepokojujúcim témam. Je autorom konceptu <em>Spoločenská hra v iks dejstvách</em>, prvej spoločenskej stolovej hry o slovenskom divadle, ktorá vyšla k 100. výročiu profesionálneho divadla na Slovensku. Vedie debaty na festivale Dotyky a spojenia v sekcii Junior. Okrem divadla sa venuje aj réžii dabingu.

Porota

Patrice Pavis

PATRICE PAVIS
teatrológ, profesor

Patrice Pavis&nbsp;je profesorom na Université de Paris 3 et&nbsp;Paris 8, ako aj na University of Kent, na viacerých nemeckých univerzitách a&nbsp;na Korea National University of the Arts.&nbsp;Je čestným členom akademickej obce na University of London a&nbsp;držiteľom titulu <em>honoris causa</em> na univerzitách v&nbsp;Bratislave a Sofii. Najnovšie publikácie:<em> </em> <em>Contemporary Mise en scène</em>,<em> </em>Routledge, 2013; <em>Routledge Dictionary of Performance and Contemporary Theatre</em>, Routledge, 2016; <em>Performing Korea</em>, Palgrave, 2016, Let’s Embrace in the Cherry Orchard, Universidad autonoma de Chihuahua, 2014; <em>A Visit to the Hospital</em>, 2017; <em>Dictionnaire&nbsp; du théâtre</em>, 4th edition, Armand Colin, 2019. <em>Poème toi-même,</em> (román), 2021.

Katarzyna Pilarska

KATARZYNA PILARSKA
kultúrna manažérka, novinárka

Katarzyna Pilarska –&nbsp;kultúrna manažérka&nbsp;spojená okrem iného s Divadelným ústavom&nbsp;Zbigniewa Raszewského, predtým dlhoročná novinárka internetovej rozhlasovej stanice Polskie Radio. Finalistka súťaže Historická udalosť roka 2015 za rozhlasový seriál <em>Kronika zrodu Solidarity</em>. Štipendistka literárnej rezidencie v Bratislave (Medzinárodný vyšehradský fond), ktorú venovala slovenskej klasickej literatúre. Kurátorka a producentka&nbsp;varšavskej prehliadky <em>Dzieje się obok </em>s&nbsp;podtitulom Prehľad súčasného slovenského divadla. Spolupracuje aj s portálom&nbsp;novayapolsha.pl, pre ktorý píše články o poľskej kultúre. Milovníčka street artu.

Michaela Pašteková

MICHAELA PAŠTEKOVÁ
estetička a kritička

Absolvovala štúdium estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, dizertačnú prácu obhájila na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2005 na VŠVU prednáša a vedie semináre z estetiky, teórie fotografie či konzumnej kultúry. Príležitostne sa venuje aj kurátorskej činnosti. Je predsedníčkou Slovenskej asociácie pre estetiku, tiež členkou redakcie angažovaného mesačníka <em>Kapitál</em>.&nbsp;Od roku 2018 pôsobí v dramaturgicko-produkčnom tíme festivalu Kiosk v Žiline, vďaka čomu píše v posledných rokoch viac o divadle a súčasnom tanci (napr. pre&nbsp;<em>MLOKi</em>, <em>kød – konkrétne o divadle</em> či&nbsp;Monitoring divadiel na Slovensku). Tretí rok je súčasťou projektu Tanečná sezóna, ktorý každoročne formou kritických analýz a diskusií reflektuje slovenskú scénu súčasného tanca. Minulý rok bola členkou kriticko-diskusnej platformy festivalu Dotyky a spojenia. &nbsp;&nbsp;

študentská porota

Organizačný tím

Zuzana Kronerová

ZUZANA KRONEROVÁ
Čestná riaditeľka

Vladislava Fekete

VLADISLAVA FEKETE
Riaditeľka festivalu

Dušan Poliščák

DUŠAN POLIŠČÁK
Výkonný riaditeľ

Anna Šoltýsová

ANNA ŠOLTÝSOVÁ
Programová riaditeľka

Diana Selecká

DIANA SELECKÁ
Ubytovanie súborov

Jakub Mudrák

JAKUB MUDRÁK
Konferencia

Iveta Konýčková

IVETA KONÝČKOVÁ
koordinácia dobrovoľníkov

Jana Dugasová

JANA DUGASOVÁ
PR manažérka