Festivalové ceny

Nová dráma/New Drama je od roku 2007 súťažným festivalom. Pôvodných päť cien sa časom zredukovalo na tri – Grand Prix, ktorú udeľuje medzinárodná odborná porota; Cena študentskej poroty, o ktorej rozhoduje porota zložená z poslucháčov vysokých škôl humanitného smeru a Cena bratislavského diváka, o ktorej hlasovaním rozhodujú návštevníci predstavení. Odborná porota môže okrem hlavnej ceny udeliť aj zvláštne ceny poroty za obzvlášť pozoruhodné výkony či prínosy.

Súčasťou záverečného ceremoniálu udeľovania cien je aj odovzdávanie ceny súťaže Dráma.

Ladislav Grosman: Nevesta

Ladislav Grosman: Nevesta
Divadlo ASTORKA Korzo ´90

Réžia: Juraj Nvota

Ján Mikuš: Otočte kone! (Smrť Jozefa Chovanca)

Ján Mikuš: Otočte kone! (Smrť Jozefa Chovanca)
MEDZISCÉNA Národné divadlo Košice/Tabačka Kulturfabrik

Réžia: Ján Mikuš

 

Lukáš Brutovský: Iokasté

Lukáš Brutovský: Iokasté
Slovenské komorné divadlo Martin/Městská divadla pražská

Réžia: Lukáš Brutovský

 

Béla Pintér: Špina

Béla Pintér: Špina
Slovenské národné divadlo

Réžia: Ján Luterán

 

Ladislav Grosman: Nevesta

Ladislav Grosman: Nevesta
Divadlo ASTORKA Korzo ´90

Réžia: Juraj Nvota

Iveta Ditte Jurčová - Ela Lehotská: Terra Apathy

Iveta Ditte Jurčová - Ela Lehotská: Terra Apathy
Divadlo Pôtoň

Réžia: Iveta Ditte Jurčová

1 miesto: Eva Prchalová, Tereza Marečková: Žal-uzie

2. miesto: nebolo udelené

3. miesto: Ondřej Novotný: Můj otec byl Saturn

3. miesto: Branislav Mazúch: Šelijaké veci. Subštancie.

Ceny organizátorov a partnerov súťaže DRÁMA 2022:

Cena  Slovenského národného divadla - Iveta Horváthová: Miesto, kde sa to robí dobre

Cena Divadla Jozefa Palárika v Trnave - Pavol Weiss: Krvavé víno

Cena Národného divadla v Košiciach - Kateřina Rudčenková: Cítim se jako norská žena

Cena Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene - Jan Daniel: Ježíšku milosrdný

Cena Štúdia 12 - Branislav Mazúch: Šelijaké veci. Subštancie.

Cena Rádia Devín - Branislav Mazúch: Šelijaké veci. Subštancie.

 

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH FACEBOOK A INSTAGRAM

PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH FACEBOOK A INSTAGRAM

1. Usporiadateľ súťaží:

Divadelný ústav

Sídlo: Divadelný ústav Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava IČO: 16 46 91 DIČ: 2020829921(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

2. Termíny a miesta konania súťaží

1. Súťaže prebiehajú priebežne na Facebooku a na Instagrame.

2. Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

3. Súťažiaci

1. Účastníkom súťaže môže byť (špecifikovať požiadavky na súťažiaceho) Súťaže sa nemôže zúčastniť (napr. zamestnanec) Do Súťaže sa môžu zapojiť len fyzické osoby, ktoré splnia podmienky účasti v Súťaži podľa tohto článku Pravidiel (ďalej aj „súťažiaci“). V prípade, že súťažiaci v čase zapojenia sa do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, môže sa súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi alebo ich zmluvným partnerom, ktorí sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním Súťaže a to najmä príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely Súťaže a určenie víťaza Súťaže, alebo blízke osoby osôb uvedených v tomto bode Pravidiel v zmysle ust. §116 a §117 Občianskeho zákonníka.

4. Účasť v súťaži a určenie výhercu

1. Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil podmienky, ktoré sú stanovené v súťažnom príspevku.

5. Výhra v súťaži, odovzdanie výhry

1. Počet a druh výhier je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

2. Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, alebo výherca nebude komunikovať do 4.týždňov od ukončenia súťaže, ustanoví sa nový výherca. Výhra bude zaslaná kuriérskou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

1. Usporiadateľ, týmto poskytuje súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto článku len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č. 19/2018 Z.z.“). Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, resp. názov Facebookového účtu a v prípade víťaza aj jeho doručovacia adresa budú spracúvané na základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu Usporiadateľa v zmysle §850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, na stránke Ochrana súkromia prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné údaje dotknutej osoby Usporiadateľom a to za účelom účasti dotknutej osoby v Súťaži.

7. Osobitné ustanovenia

1. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou META a nemá s ňou žiaden vzťah. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže berú na vedomie a súhlasia, že META nemá voči Súťažiacim žiadne záväzky.

2. V prípade, že Usporiadateľ zistí porušenie týchto Pravidiel súťažiacim, majú právo kedykoľvek vylúčiť zo Súťaže tohto súťažiaceho a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Usporiadateľ má právo vymazať komentár na súťažný Facebook / Instagram príspevok, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore so všeobecne záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky
alebo poškodzovali dobré meno Usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý pridal takýto komentár k súťažnému Facebook / Instagram príspevku bude zo Súťaže vylúčený a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní .

5. Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia.  Okrem toho Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

6. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Usporiadateľ a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné, či iné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

7. V prípade, že víťazom sa stane fyzická osoba mladšia ako 18 rokov veku, usporiadateľ je oprávnený vyžiadať si od nej predloženie súhlasu zákonného zástupcu tejto osoby s účasťou tejto osoby v Súťaži. V prípade, že takýto víťaz súhlas svojho zákonného zástupcu nepredloží, stráca nárok na výhru a bude ustanovený náhradný víťaz v súlade s týmito Pravidlami. Súťažiaci, ktorý v čase
zapojenia sa do súťaže nedosiahli 18 rokov veku, berú na vedomie, že výhra bude zaslaná zákonnému zástupcovi.

8. Súťažiaci je povinný pred zapojením sa do súťaže oboznámiť sa s týmito Pravidlami a je povinný ich dodržiavať.

8. Záverečné ustanovenia

1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook/ Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti META takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s META a nie je s META inak spojená.

Béla Pintér: Špina

Béla Pintér: Špina
Slovenské národné divadlo

Réžia: Ján Luterán