hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria

18. 5. 12:30
(90 minút)

Štúdio 12

Diskusia s dramaturgickou radou

Divadlo v čase neistoty

Diskusia s dramaturgickou radou festivalu o súťažných inscenáciách a témach, ktoré rezonovali na slovenskej divadelnej scéne za uplynulý rok.

(Tlmočené do angličtiny.)

MgA. Marek Godovič, PhD.

Je absolventom Vysokej školy múzických umení v odbore divadelná veda a polonistika a Filmovej a televíznej fakulty AMU v Prahe v odbore scenáristika a dramaturgia. Doktorandské štúdium absolvoval na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU. Ako autor, dramaturg a scenárista spolupracoval na rôznych divadelných, tanečných a rozhlasových inscenáciách. Poviedky a drámy publikoval vo viacerých zborníkoch, recenzie, kritiky, štúdie a rozhlasové hry v RTVS, Českom rozhlase, divadelných periodikách a publikáciách. Zameriava sa na súčasné divadlo, drámu a tanec. V súčasnosti pôsobí ako odborný pracovník v Divadelnom ústave. Je členom redakčnej rady časopisu Tanec a externe prednáša poľské divadlo na DF VŠMU.

Mgr. Diana Pavlačková, PhD.

Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre divadelných štúdií Vysokej školy múzických umení. Pracovala v Divadelnom ústave v Centre výskumu divadla a v súčasnosti pôsobí ako šéfredaktorka časopisu kød – konkrétne ø divadle. Zároveň je členkou kultúrneho spolku MLOKi a bývalou redaktorkou internetového časopisu mloki.sk. Venuje sa reflexii divadelného umenia a príležitostne aj súčasného tanca. Pravidelne prispieva recenziami do rôznych periodík a zúčastňuje sa na festivaloch ako členka redakcií festivalových denníkov.

Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD. 

Absolvovala štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení, doplňujúce pedagogické štúdium so zameraním na detskú dramatickú tvorivosť a postgraduálne štúdium na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Venuje sa divadelnej kritike, publicistike a dramaturgii, aktívne sa zúčastňuje na domácich aj zahraničných odborných podujatiach, konferenciách a festivaloch. Zameriava sa na súčasnú slovenskú dramatiku, tendencie a nové smery v inscenovaní, ako historička skúma najmä osobnosti slovenskej divadelnej réžie. Je autorkou viacerých štúdií a spoluautorkou monografií a publikácií. Pracuje v Divadelnom ústave, od roku 2022 ako vedúca Centra výskumu a vzdelávania v divadle.