hlavný obrázok

19. 5. 10:00
(330 minút)

Štúdio 12

Divadlo v exile

Medzinárodná konferencia organizovaná Divadelným ústavom v spolupráci so Slovenským centrom AICT.

Vojna na Ukrajine, autoritatívne politické režimy v Bielorusku, Rusku i v iných krajinách sveta obmedzujú umelcov v slobode a tvorbe. Odpoveďou môže byť vnútorný exil – otvorená revolta, boj proti režimu alebo, naopak, úplné stiahnutie sa do úzadia, a tak isto vonkajší exil – emigrácia, exil a tvorba v slobodných demokraciách. Boj s politickým režimom, prenasledovanie, opustenie svojej rodnej krajiny, strata zázemia, adaptovanie sa na nové životné podmienky a ďalšie problémy spojené s exilom spôsobujú mnoho tráum a stavajú emigrantov pred ťažké životné, profesijné a umelecké rozhodnutia. Žiaľ, ako v minulosti, tak aj dnes musia umelci čeliť týmto problémom.

Na druhej strane, emigrácia a exil už nemusia znamenať len vynútenú reakciu na nepriaznivú vojnovú, ekonomickú či politickú situáciu v danej krajine. V časoch globalizácie a multikulturalizmu a v kontexte divadla a umenia naberá slovo exil celkom nové významy. Možnosť dobrovoľného exilu, či už vnútorného, alebo vonkajšieho, môže pre umelcov znamenať príležitosť objavovať, prepájať, negovať či transformovať umelecké tradície domovskej krajiny s krajinou exilu. Dobrovoľný exil a globálna migrácia sa dajú chápať ako jeden z fenoménov, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu divadla.

Medzinárodná konferencia si kladie za cieľ otvoriť diskusiu a mapovať ako historický, tak aj súčasný kontext divadla a dramatickej tvorby v exile a rovnako prehĺbiť a definovať súčasný stav divadla v globalizovanom svete.

Program konferencie:

Piatok, 19. mája:

9.50 – 10.00 Úvodné slovo

doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.

prof. Patrice Pavis

10.00 – 12.00 Prvá časť:

Migračné naratívy ako pedagogická úloha divadla

prof. Stephen Elliot Wilmer (Írsko)

Vojna a epocha v mestách...

Lasha Chkhartishvili, PhD. (Gruzínsko)

Pamäť ako pilier identity v exile vs. pamäť ako zdroj traumy v dokumentárnom divadle

Mgr. Iryna Serebriakova (Ukrajina)

V kreatívnom obkľúčení: ukrajinská exilová dramaturgia

Sasho Ognenovski, PhD. (Severné Macedónsko)

12.00 – 13.30 Obedná pauza

13.30 – 15.00 Druhá časť:

Komunita a jej problémy: estetické obmedzenia divadla v prípadoch vysídlenia

Richard Pettifer (Nemecko/Austrália)

Národné divadlo v exile. Tvorivý protikrízový manažment (praktické otázky) (ONLINE)

Mgr. Volha Kulikouskaya (Bielorusko)

Všetci naši migranti: miesto a vysídlenie v izraelskom divadle (ONLINE)

Sarit Cofman-Simhon, PhD. (Izrael)

15.00 – 15.30 Záverečná diskusia a slovo na záver

Po každej časti nasleduje diskusia.

Konferenciu moderuje profesor Patrice Pavis.