hlavný obrázok

18. 5. 10:00
(300 minút)

Štúdio 12

Divadlo v exile

Medzinárodná konferencia organizovaná Divadelným ústavom v spolupráci so Slovenským centrom AICT.

Vojna na Ukrajine, autoritatívne politické režimy v Bielorusku, Rusku i v iných krajinách sveta obmedzujú umelcov v slobode a tvorbe. Odpoveďou môže byť vnútorný exil – otvorená revolta, boj proti režimu alebo, naopak, úplné stiahnutie sa do úzadia, a tak isto vonkajší exil – emigrácia, exil a tvorba v slobodných demokraciách. Boj s politickým režimom, prenasledovanie, opustenie svojej rodnej krajiny, strata zázemia, adaptovanie sa na nové životné podmienky a ďalšie problémy spojené s exilom spôsobujú mnoho tráum a stavajú emigrantov pred ťažké životné, profesijné a umelecké rozhodnutia. Žiaľ, ako v minulosti, tak aj dnes musia umelci čeliť týmto problémom.

Na druhej strane, emigrácia a exil už nemusia znamenať len vynútenú reakciu na nepriaznivú vojnovú, ekonomickú či politickú situáciu v danej krajine. V časoch globalizácie a multikulturalizmu a v kontexte divadla a umenia naberá slovo exil celkom nové významy. Možnosť dobrovoľného exilu, či už vnútorného, alebo vonkajšieho, môže pre umelcov znamenať príležitosť objavovať, prepájať, negovať či transformovať umelecké tradície domovskej krajiny s krajinou exilu. Dobrovoľný exil a globálna migrácia sa dajú chápať ako jeden z fenoménov, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu divadla.

Medzinárodná konferencia si kladie za cieľ otvoriť diskusiu a mapovať ako historický, tak aj súčasný kontext divadla a dramatickej tvorby v exile a rovnako prehĺbiť a definovať súčasný stav divadla v globalizovanom svete.

Program konferencie:

Štvrtok, 18. mája:

9.30 – 10.00 Registrácia a úvodné slovo

doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.riaditeľka Divadelného ústavu, Bratislava, Slovensko

Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.predsedníčka Slovenského centra AICT, Slovensko

prof. Patrice Pavis, profesor divadelných štúdií, Francúzsko

10.00 – 12.00 Prvá časť:

Exil umelcov, exil hier a ich inscenovanie

prof. Patrice Pavis (Francúzsko)

Aktivity gréckych politických utečencov vo východnej Európe (1949 – 1956): od krajín bývalej Juhoslávie po Taškent, ZSSR

Tasos Angelopoulos, PhD. (Grécko)

Exil jako heterotypie české avantgardy

Mgr. Otto Drexler (Česká republika)

Rozprávka ako priestor vnútorného exilu

prof. Nadežda Lindovská, PhD. (Slovensko)

12.00 – 13.00 Obedná pauza

13.00 – 15.00 Druhá časť:

Pád človeka a vzostup etiky: exilové hry Ivany Sajko

prof. Darko Lukić, PhD. (Chorvátsko/Nemecko)

Medzipriestor

Mischa Twitchin, PhD. (Veľká Británia)

Sloboda – intimita prekračujúca hranice sveta

PhDr. Dáša Čiripová, PhD. (Slovensko)

Po každej časti nasleduje diskusia.

Konferenciu moderuje profesor Patrice Pavis.