hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria

21. 5. 12:30
(90 minút)

Štúdio 12

Ako sa nestať obeťou zániku?

Diskusia s dramaturgickou radou festivalu o súťažných inscenáciách a témach, ktoré rezonovali na slovenskej divadelnej scéne za uplynulé dva roky.

(Tlmočené do angličtiny.)

 

Milo Juráni

Absolvoval environmentalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a teóriu a kritiku divadelného umenia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Na prelome rokov 2017 a 2018 pôsobil semester na divadelnej vede na Ruhr Universität v Bochume a v akademickom roku 2020/2021 na rovnakom mieste absolvoval svoj doktorandský Erasmus+. V Divadelnom ústave v Bratislave pracuje nepretržite od roku 2014, aktuálne ako výskumný pracovník Centra výskumu a vzdelávania v divadle. V rokoch 2016 až 2020 bol šéfredaktorom časopisu kød – konkrétne o divadle a aj po odchode z tejto funkcie ostal aktívny ako divadelný kritik. Pravidelne prispieva do online magazínu MLOKi.sk (a zároveň je aj členom platformy, ktorá vytvára tento časopis a rôzne iné druhy aktivít) aj iných periodík. Okrem kritickej reflexie súčasného divadla, riešenia teatrologických projektov sa zaoberá výskumom vplyvov environmentálneho myslenia na súčasné scénické umenia a dosahu divadla na prírodné prostredie. V tejto oblasti ukončil v roku 2021 svoje postgraduálne štúdium na VŠMU. Posledné roky sa podieľal aj na výbere inscenácií pre festival Dotyky a spojenia, spolutvoril podcast o udržateľnosti a umení, pravidelne viedol rôzne druhy diskusií o súčasnom divadle či presahoch divadla a vedy.

Zuzana Spodniaková

Zuzana Spodniaková absolvovala v roku 2011 Vysokú školu múzických umení v odbore divadelná réžia a v roku 2018 doktorandské štúdium na Ústave divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied. Zameriava sa najmä na herecké a režijné tendencie činoherného divadla 20. a 21. storočia a mapovanie ich súčasného vývoja. Venuje sa im ako teoreticky, tak aj prakticky. Popri publikačnej činnosti pôsobí ako režisérka, dramaturgička a pedagogička na dvoch základných umeleckých školách. Je koordinátorkou celoslovenského projektu online dielní kreatívnej kritiky Slovenského centra AICT SMARTheatre. Pravidelne sa zúčastňuje na divadelných festivaloch, konferenciách, predstaveniach, výstavach a seminároch doma i v zahraničí.

Maximilián Alexander Sobek

Vyštudoval divadelnú réžiu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave v roku 2019 u prof. Ľubomíra Vajdičku a doc. Jána Štrbáka. Absolvoval stáž v Činohre Národného divadla v Prahe u Daniela Špinara. Spoluzaložil Divadlo iks, v ktorom zväčša realizuje svoju režijnú prácu. Podieľal sa na viacerých inscenáciách ako režisér či dramaturg (Podenky, Edward II., Smradi či Len koniec sveta). Orientuje sa na súčasné divadlo vychádzajúce z dramatického textu, ktoré sa vyjadruje k aktuálnym znepokojujúcim témam. Je autorom konceptu Spoločenská hra v iks dejstvách, prvej spoločenskej stolovej hry o slovenskom divadle, ktorá vyšla k 100. výročiu profesionálneho divadla na Slovensku. Vedie debaty na festivale Dotyky a spojenia v sekcii Junior. Okrem divadla sa venuje aj réžii dabingu.