Dramaturgická rada

Zuzana Uličianska

ZUZANA ULIČIANSKA
divadelná kritička, manažérka, autorka

Je divadelná kritička, manažérka, autorka. Po skončení Technickej univerzity v Košiciach študovala verejnú správu na Academii Istropolitana v Bratislave, v rámci polročnej stáže študovala aj politológiu na Birkeck College, University of London. Pôsobila ako vedúca oddelenia kultúry na Magistráte mesta Košice či na Ministerstve kultúry SR. Učila manažment na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení, kde bola krátko aj prodekankou pre zahraničné vzťahy. V rokoch 2004 – 2016 pracovala ako interná redaktorka denníka SME, kde sa venovala predovšetkým kultúrnej publicistike. Od roku 2016 je vedúcou oddelenia vonkajších vzťahov Divadelného ústavu v Bratislave. Je spoluiniciátorkou Divadelných ocenení sezóny DOSKY, ktoré vyše dvadsať rokov aj organizovala. Je autorkou viacerých rozhlasových hier. Ako predsedníčka Slovenského centra AICT (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov) sa v roku 2016 stala aj členkou výkonného výboru tejto organizácie.

Martina Borodovčáková

MARTINA BORODOVČÁKOVÁ
(1984) divadelná kritička

Je absolventkou klasickej filológie (grécky jazyk a literatúra/latinský jazyk a literatúra) na Filozofickej fakulte UK a teórie a kritiky divadelného umenia na VŠMU. Absolvovala viacero študijných a výskumných pobytov v zahraničí – na univerzite vo Viedni, univerzite v Bologni a na Aristotelovej univerzite v Thessalonikách. Hlavným centrom jej záujmu je antické grécke a rímske divadlo, najmä preklad antických hier do slovenčiny, ale venuje sa i reflexii súčasného divadla. Je autorkou monografie o gréckom dramatikovi Sofoklovi (Sofokles, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2013), publikácie Seneca: Hry (Bratislava: Divadelný ústav, 2017) a viacerých odborných štúdií a recenzií (kød – konkrétne o divadle, Slovenské divadlo, mloki.sk). Ako členka výboru SC AICT spolupracuje s projektom Monitoring divadiel. S Divadelným ústavom spolupracuje na projekte Súčasní režiséri Slovenska.

Alžbeta Vakulová

ALŽBETA VAKULOVÁ
(1993) teatrologička / dokumentátorka

V roku 2012 absolvovala Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku so zameraním na scénickú a kostýmovú tvorbu. V roku 2017 absolvovala štúdium divadelnej dramaturgie a réžie na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktoré ukončila inscenáciou drámy Augusta Strindberga Slečna Júlia. Ešte počas štúdia v pozícii scénickej a kostýmovej výtvarníčky spolupracovala so Spišským divadlom pri inscenácii Ujo Váňa (a tí druhí). Okrem divadelnej práce, kde sa momentálne špecializuje na výtvarnú stránku inscenácie, sa aktívne zapája do tvorby krátkych umeleckých filmov, z ktorých niektoré (napr. Jessie a Joe, Toto nie je o Nás, Ríbezľák) získali ocenenia na domácich i medzinárodných filmových festivaloch a prehliadkach. Od roku 2017 pracuje v Divadelnom ústave na Oddelení divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie.

Miron Pukan

MIRON PUKAN
(1979) teatrológ

V súčasnosti pôsobí na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, kde prednáša divadelnovedné disciplíny. Vo svojom vedeckom výskume sa zameriava na problematiku dejín európskeho a slovenského divadla, na teóriu drámy a divadla, interpretáciu divadelného diela, alternatívne divadlo so zameraním na poľskú a českú kultúru a divadelnú kritiku. Absolvoval študijné pobyty v Krakove. Ako lektor slovenčiny pôsobil v Inštitúte slavistiky, západoslovanských a južnoslovanských štúdií na Varšavskej univerzite. Aktívne publikuje v odborných domácich a zahraničných časopisoch (Javisko, kød, Vlna, Slovenské divadlo, Sme, Orghast, Nový život, Didaskalie a i.). Je členom odborných porôt rozličných recitačných a divadelných súťaží, prehliadok a festivalov. Takmer dve desaťročia spolukreuje divadelný festival Akademický Prešov – Súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska ako jeho dramaturg. Podieľa sa na tvorbe viacerých inscenácií v profesionálnych i amatérskych alternatívnych divadlách, vedie mnohé divadelné workshopy či tvorivé dielne autorského písania doma i v zahraničí. Je autorom monografie V premenách času. Ukrajinské národné divadlo/Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove (Bratislava – Prešov, 2007), editorom viacerých vedeckých zborníkov a autorom desiatky odborných štúdií publikovaných doma i v zahraničí.

Lukáš Kopas

LUKÁŠ KOPAS
(1985) teatrológ

V roku 2011 absolvoval magisterské štúdium histórie a estetiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a v roku 2018 doktorandské štúdium estetiky v Ústave divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV. Zaoberá sa reflexiou Aristotelovej koncepcie mimézis v jezuitskej teórii drámy a divadla etablovanej na území dnešného Slovenska v prvej polovici 18. storočia, ako aj v jezuitských školských hrách trnavskej proveniencie. Výsledky svojej doterajšej vedecko-výskumnej činnosti publikoval najmä v časopise Slovenské divadlo a v časopise ESPES/Elektronickom časopise Spoločnosti pre estetiku na Slovensku. Je autorom divadelných hier Persona non grata (2011), Prestige d’Animal (2016) a rozhlasovej minidrámy Lacko (2015). Od roku 2016 príležitostne prednáša na Katedre divadelných štúdií Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení a Katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. V súčasnosti vedie Centrum výskumu divadla v Divadelnom ústave, kde pôsobí od roku 2017, a zároveň dokončuje magisterské štúdium divadelnej dramaturgie a dramatickej tvorby na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení.

Porota

Margareta Sörenson

MARGARETA SÖRENSON
Prezidentka Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov

Pochádza zo Švédska. Od začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia pracuje pre švédsky denník Expressen. Od deväťdesiatych rokov je členkou redakčnej rady švédskeho časopisu Dans, ktorý sa venuje tancu.  Margareta Sörenson je autorkou špecializujúcou sa na výtvarné umenie, tanec a súčasné bábkoherectvo. K jej dielam patria knižné vydania titulov ako Mats Ek (2011) alebo An Even Greater Little Theatre (Ešte väčšie malé divadlo, 2017). V roku 2019 bude publikovaná jej kniha A Theatre on Its Way: 60 Years with Swedish Marionette Theatre (Divadlo na ceste: 60 rokov švédskeho bábkového divadla). Margareta učí dejiny tanca a choreografiu na švédskej univerzite LTU. Pracovala ako členka jury na mnohých podujatiach: BITEF 2017, súťaž dramatikov UNIMA 2018, medzinárodnej jury festivalu Fadjr (Irán) v roku 2013, a ako riaditeľka Švédskeho bienále divadiel (v súčasnosti Bienále múzických umení) v rokoch 1993 až 2005.

Savas Patsalidis

SAVAS PATSALIDIS
teatrológ, profesor dejín a teórie divadla a performancie

Je profesorom dejín a teórie divadla a performancie na Fakulte anglického jazyka (Aristotelova univerzita v Thessalonikách), Helénskej otvorenej univerzite a Akadémii drámy Národného divadla Severného Grécka. Je autorom štrnástich kníh o kritike a teórii divadla a performancie a jedným z redaktorov ďalších trinástich titulov. Jeho dvojzväzková štúdia s názvom Theatre, Society, Nation (Divadlo, spoločnosť, národ, 2010) získala prvú cenu za najlepšiu divadelnú štúdiu roka. Jeho najnovšia knižná publikácia Theory and Theatre II: Itineraries to Topoi, Utopias and Heterotopias (Teória a divadlo: sprievodca svetom topoi, utópií a heterotópií) vyšla v roku 2019 vo vydavateľstve University Studio Press. Patsalidis publikoval celý rad článkov v Grécku a v zahraničí, pričom sa najčastejšie zameriava na divadelnú teóriu, divadelnú sociológiu a dejiny divadla. Okrem akademických aktivít pracuje ako divadelný recenzent pre viaceré on-line časopisy. V roku 2006 mu vo vydavateľstve University Studio Press vyšiel prvý zväzok divadelných recenzií, ktoré napísal pre denník Aggelioforos. V roku 2012 vyšla druhá časť jeho divadelných komentárov, pôvodne písaných pre noviny Eleftherotypia. Pôsobil vo viacerých asociáciách a komisiách (napr. ako viceprezident ITI v Aténach), bol členom komisie Štátneho fondu pre divadlo, členom komisie Onassisovej medzinárodnej ceny pre dramatikov a predsedom komisie pre najlepší divadelný preklad. V súčasnosti je predsedom Helénskej asociácie kritikov divadelných a múzických umení, členom kurátorského tímu festivalu Dimitria (Thessaloniki) a šéfredaktorom časopisu Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (IATC) s názvom Critical Stages/Scènes critiques.

Juraj Šebesta

JURAJ ŠEBESTA
divadelný kritik, prekladateľ a autor

Pracoval v Divadelnom ústave, na Divadelnej fakulte VŠMU či na Ministerstve kultúry SR. V súčasnosti je riaditeľom Mestskej knižnice v Bratislave. Venuje sa umeleckej i odbornej literatúre a publicistike, divadelné kritiky či štúdie publikoval vo viacerých zahraničných časopisoch. Za svoje prózy získal domáce i zahraničné ocenenia. Slovenský rozhlas uviedol jeho hru Kuleha. Pre bratislavské Divadlo Ludus zdramatizoval svoje romány Keď sa pes smeje (inscenácia Pozor, dobrý pes) a Venussha (Ťažký týždeň) (inscenácia POZOR, DOuBle STRESS!) Ako držiteľ Fulbrightovho štipendia absolvoval študijný pobyt v USA, na VŠMU prednášal americké divadlo a drámu. Pre slovenské divadlá prekladá hry z angličtiny. Zostavil výbery z tvorby amerických dramatikov Sama Sheparda a Davida Mameta, ako aj sériu slovenských hier preložených do angličtiny Contemporary Slovak Drama 1 – 5, ktoré vydal Divadelný ústav v Bratislave. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre publikovala jeho monografiu, venovanú problematike prekladu divadelných hier Cesta prekladu dlhým dňom do noci.

Organizačný tím

Zuzana Kronerová

ZUZANA KRONEROVÁ
čestná riaditeľka

Vladislava Fekete

VLADISLAVA FEKETE
riaditeľka festivalu

Dušan Poliščák

DUŠAN POLIŠČÁK
hlavný koordinátor

Ján Tomandl

JÁN TOMANDL
programový manažér

Lenka Čepková

LENKA ČEPKOVÁ
PR manažérka

Viera Burešová

VIERA BUREŠOVÁ
ubytovanie

Diana Selecká

DIANA SELECKÁ
zahraniční hostia, ubytovanie

Zuzana Uličianska

ZUZANA ULIČIANSKA
Focus Grécko

Milo Juráni

MILO JURÁNI
medzinárodná konferencia

Gustáv Vida

GUSTÁV VIDA
koordinácia dobrovoľníkov, Štúdio 12