Dramaturgická rada

Marek Godovič

MAREK GODOVIČ
(1978) divadelný kritik

Je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave v odbore divadelná veda a polonistika a Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe v odbore scenáristika a dramaturgia. V priebehu štúdia sa zúčastnil semestrálnych pobytov na Escola Superior de Teatro e Cinema v Lisabone a na Jagelovskej Univerzite v Krakove. Ako autor, dramaturg a scenárista spolupracoval na rôznych divadelných a rozhlasových inscenáciách (FAMU, Český rozhlas, RTVS). Dostal sa do finále súťaží Poviedka, Dráma a Artscript. Venuje sa prekladu divadelných hier z poľštiny. V rokoch 2011 – 2018 pracoval ako dramaturg v Štúdiu 12, v súčasnosti pôsobí ako kustód audiovizuálnej zbierky v Divadelnom ústave. V roku 2017 absolvoval doktorandské štúdium na Katedre divadelných štúdií Divadelnej fakulty VŠMU. Recenzie a kritiky publikoval v divadelných časopisoch a denníkoch kød, SME, Tanec, Salto či Pravda, na internetovom portáli Monitoring slovenských divadiel a v RTVS. Je členom Slovenského centra AICT. Ako divadelný kritik sa zaoberá súčasnou drámou a súčasným tancom.

Martina Mašlárová

MARTINA MAŠLÁROVÁ
(1988) divadelná kritička

V súčasnosti je doktorandkou na VŠMU a zaoberá sa témou adaptácií francúzskych románov v slovenskom divadle. Absolvovala jednosemestrálny pobyt na Lietuvos teatro ir muzikos akademija v litovskom Vilniuse. Divadelnej kritike sa venovala už od začiatku štúdia, publikovala reflexie v časopisoch kød – konkrétne ø divadle, Javisko, Svět a divadlo, Loutkář, Teatro et Crítica, Sinais de cena, Peterburskij teatralnij žurnal, v denníkoch a vo festivalových denníkoch v rámci slovenských a českých festivalov. Ako členka Slovenského centra AICT spolupracuje s projektom Monitoring divadiel. Je spoluzakladateľkou kultúrneho spolku MLOKi, ktorý sa venuje reflexii divadla a kultúry v rámci webzinu www.mloki.sk a vedie školský časopis na VŠMU. Pracuje ako redaktorka divadelného mesačníka kød – konkrétne ø divadle a participuje na projekte Stredoeurópske avantgardy, na ktorom Divadelný ústav spolupracuje s poľským Divadelným inštitútom. Od roku 2010 sa venuje aj neprofesionálnemu divadlu ako porotkyňa. Príležitostne prekladá z/do francúzštiny a angličtiny.

Miroslav Ballay

MIROSLAV BALLAY
(1978) divadelný kritik

Je absolventom odboru psychológia a estetika na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. V rokoch 2001 – 2004 bol interným doktorandom v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty UKF, odbor estetika a dejiny estetiky. Od roku 2004 pôsobí na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty UKF. Prednáša a vedie semináre z disciplín Dejiny slovenskej divadelnej kultúry, Dejiny umeleckej kultúry – divadlo, Divadelná tvorba a recepcia, Tvorivý seminár (divadelná kritika), Divadelná dielňa a iné. Publikuje vedecké štúdie a kritiky vo viacerých časopisoch a magazínoch: Culturologica SlovacaSlovenské divadlo, kød – konkrétne o divadle, VLNA, Javisko, Salto, Tanec a iné. Hlavným centrom jeho záujmu je interpretácia divadelného diela, nezávislá divadelná kultúra, alternatívne tendencie divadla. Vydal monografie Ticho v divadelnom diele (2006), Farma v jeskyni (2012), Kontinuita Študentského divadla VYDI (2012). Je zostavovateľom a editorom viacerých zborníkov a kolektívnych monografií: Minority v subsystéme kultúry (2013), Kumšt (k) smrti (2015), 3xS – zborník prednášok o divadle (2015), (De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného umenia (2016) a i. Je zapojený do projektu Monitoring divadiel na Slovensku. Je členom Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IATC.

Porota

Milo Juráni

MILO JURÁNI
(1987, Slovensko) divadelný kritik

Recenziami a kritickými zamysleniami prispieva do časopisov kød – konkrétne o divadleSvět a divadlo, .týždeň a príležitostne aj do iných periodík. Od roku 2016 do roku 2017 pôsobil ako šéfredaktor časopisu kød. Na prelome rokov 2017/2018 viedol na Ruhr Universität v nemeckom Bochume seminár o vplyvoch ekológie na performatívne umenia a spolupracoval s divadlom Armada Theater ako mentor pre ekologické otázky. Ako redaktor pravidelne spolupracuje na žurnáloch slovenských a českých divadelných festivalov a v roku 2017 bol členom kritickej platformy na festivale Dotyky a spojenia. Pracuje v Divadelnom ústave a participuje na výskumných projektoch tejto inštitúcie a je členom platformy pre mladú kritiku, webzinu www.mloki.sk.  

Jessica Kaahwa

JESSICA KAAHWA
(1960, Uganda) dramatička, herečka, režisérka a divadelná teoretička

Jessica Kaahwa, PhD. má za sebou dlhú a rozmanitú kariéru v oblasti tvorby a podpory metodológie participatívnej komunikácie. V súčasnosti pracuje ako docentka na Katedre múzických umení a filmu na Makerere University v ugandskej Kampale. Dr. Kaahwa je iniciátorkou viacerých celoštátnych programov, ktorých cieľom je využitie divadla a médií ako konštruktívneho nástroja pri riešení konfliktov a podpory zdravia. Neustále experimentuje s teóriami, ktoré rozširujú diskurz o aplikovateľnosti divadla. Dobrým príkladom je jej nedávny experiment s „divadlom s osobným zmyslom“, „divadlom ako prostriedkom na analýzu konfliktov“, či projekt „dramatik a preklad“. Naďalej pracuje na integrovaní „teórie procesov“ do hlavného prúdu praxe aplikovaného divadla. Dr. Kaahwa je uznávanou režisérkou a na svojom konte má viacero divadelných inscenácií. Dr. Kaahwa je protagonistkou vzdelávania, v ktorom „sa učíme činnosťou“ – v ostatných rokoch realizovala viaceré školenia určené pre miestne i medzinárodné organizácie a viedla študentov v inštitúciách vyššieho vzdelávania. V roku 2011 bola požiadaná o napísanie prejavu v rámci Svetového dňa divadla, a neskôr sa stala špeciálnym hosťom a účastníkom zhromaždenia Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI) organizácie UNESCO, ktoré sa konalo v Paríži 23. marca 2011. V súčasnosti je prezidentkou Ugandského centra ITI, ako aj viceprezidentkou Afrického centra ITI pre východoafrický región.

Željka Turčinović

ŽELJKA TURČINOVIĆ
(1954, Chorvátsko) prezidentka Chorvátskeho centra ITI

Narodila sa v chorvátskom Záhrebe. Po absolvovaní strednej školy súčasného tanca v Záhrebe sa venovala modernému tancu. Neskôr vyštudovala chorvátsku literatúru – komparatistiku a dramaturgiu. Ako choreografka a dramaturgička spolupracovala s väčšinou chorvátskych divadiel. Bola redaktorkou Dramatickej redakcie Chorvátskeho rozhlasu a televízie, dramaturgičkou väčšiny významných divadelných festivalov v Chorvátsku i v regióne, ako aj členkou alebo predsedníčkou porôt na festivaloch. Pôsobila ako radkyňa pre performatívne umenie a medzinárodnú kultúrnu spoluprácu na Ministerstve kultúry a členka mestskej rady pre performatívne umenie v Záhrebe a Rijeke. Od roku 2001 vedie Chorvátske centrum ITI, v ktorom má na starosti program medzinárodnej spolupráce v oblasti divadla, drámy a tanca. Spolupracuje s odbornými skupinami, ktoré v zahraničí propagujú chorvátske divadlo a drámu. Je šéfredaktorkou časopisu Kazalište (Divadlo), pôsobí aj v redakcii časopisu o tanečnom umení Kretanja (Pohyby) a je zodpovednou redaktorkou teatrologickej a dramatickej edície Mansioni. Popri tom je dramaturgičkou medzinárodného festivalu pre deti Naj, naj, naj, tiež členkou rady Záhrebského bábkového divadla.  

Organizačný tím

Zuzana Kronerová

ZUZANA KRONEROVÁ
čestná riaditeľka

Vladislava Fekete

VLADISLAVA FEKETE
riaditeľka festivalu

Dominika Zaťková

DOMINIKA ZAŤKOVÁ
hlavná koordinátorka

Veronika Stepanovičová

VERONIKA STEPANOVIČOVÁ
manažérka, off program, Trojboj

Dušan Poliščák

DUŠAN POLIŠČÁK
propagácia, médiá, reklama

Viera Burešová

VIERA BUREŠOVÁ
ubytovanie

Diana Selecká

DIANA SELECKÁ
zahraniční hostia, ubytovanie

Zuzana Uličianska

ZUZANA ULIČIANSKA
medzinárodná konferencia

Ján Tomandl

JÁN TOMANDL
medzinárodná konferencia

Kristína Rigerová

KRISTÍNA RIGEROVÁ
Koordinácia dobrovoľníkov, Štúdio 12

Željka Turčinović

ŽELJKA TURČINOVIĆ
Kurátorka sekcie Focus Chorvátsko