hlavný obrázok

16. 5. 10:00
(60 minút)

Štúdio 12

Inkluzívne performatívne praktiky a aplikované divadlo v súčasnom chorvátskom divadle

V Chorvátsku, rovnako ako v mnohých ďalších európskych krajinách, predovšetkým však v tzv. „transformujúcich sa krajinách“, či „nových demokraciách“, bežný hlavný prúd divadelných produkcií často neberie do úvahy relatívne veľké skupiny rôznych menšín, ktoré sú tak v divadle diskvalifikované, či sa dokonca stávajú „neviditeľnými“. Táto časť divákov – napr. ľudia s postihnutím, chronickými ochoreniami, sociálne znevýhodnené skupiny (nedostatočne zarábajúci či slabo vzdelaní ľudia), ľudia vo väzeniach a nápravnovýchovných zariadeniach, deti s problémami s učením alebo rodové menšiny – je tak vylúčená z produkcie súčasného divadla ako publikum, ale obzvlášť ako účinkujúci. Tento model exklúzie je nielen jednou z dominantných praktík monokultúrnej hegemónie, ale aj priamym dôsledkom ľahostajnosti a nedostatku vedomia o vylúčených skupinách a jednotlivcoch. Napriek tejto situácii existuje dosť inštitúcií a umelcov (a ich počet stále rastie), ktorí sa zámerne venujú inkluzívnym divadelným praktikám. Prepájanie postupov aplikovaného divadla (ale aj ďalších inkluzívnych metód) so spoločenským aktivizmom ukazuje, že je možné úplne zmeniť existujúcu paradigmu a spravodlivo zahrnúť neviditeľné skupiny i jednotlivcov do divadelnej praxe.

CV autorov ↓

Darko Lukić , PhD.

Teatrológ,
dramatik a spisovateľ Darko Lukić je profesorom na Akadémii dramatických
umení Univerzity v Záhrebe, kde pracuje na Katedre produkcie. Takisto je
hosťujúcim profesorom na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe, kde vedie
semináre pre doktorandov o divadle, filme, literatúre a kultúre. Bakalársky
titul získal v odbore komparatívnej literatúry a filozofie, magisterský
titul má z dramaturgie a PhD. z teatrológie. Okrem toho pracuje
ako certifikovaný školiteľ TQ kurzov a tvorca e-learningových seminárov. K jeho
ďalšiemu vzdelaniu a odborným skúsenostiam patria stáže a pobyty v rôznych
inštitúciách, napr. na umeleckej škole Tisch School na Univerzite v New
Yorku, v Inštitúte divadelnej antropológie na Kodanskej univerzite či na Európskej
akadémii kultúry a manažmentu v Salzburgu. Takisto absolvoval nespočetné
semináre, workshopy a vzdelávacie podujatia v Európe, USA, Južnej Amerike
a Ázii. Ako hosťujúci profesor bol zamestnaný na Ústave slavistiky Univerzity
Karla Franzensa v rakúskom Grazi. Ako učiteľ (lektor, prednášajúci
a vedúci workshopov) pracoval v Brazílii, Bulharsku, Kostarike,
Chorvátsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Rumunsku, Slovinsku, USA, Veľkej
Británii a Venezuele. Darko Lukić je autorom týchto knižných titulov:


Introduction to Applied Theatre
(Úvod do aplikovaného divadla).
Leykam International,
Záhreb, 2016Introduction to Anthropology of
Performance (Úvod do antropológie performancie).

Leykam International, Záhreb, 2013.Theater in its Environment (Divadlo
vo svojom prostredí)
. Vol. 2, Intermediality and
Interculturalism in Theater (Intermedialita a interkultúrnosť
v divadle). Leykam International, Záhreb, 2011.


Theater, Culture, Transition
(Divadlo, kultúra, premena)
. Hrvatski Centar ITI, Záhreb,
2011.Theater in its Environment (Divadlo
vo svojom prostredí).
Vol. 1, Theater Identities (Identity
divadla). Leykam International, Záhreb, 2010.


Theater Production and Marketing (Divadelná
produkcia a marketing)
. Druhé vydanie. Hrvatski Centar
ITI, Záhreb, 2010.The War Trauma Drama (Dráma
vojnovej traumy)
. Meandar, Záhreb, 2009.


Theater Production and Marketing
(Divadelná produkcia a marketing).
Hrvatski Centar ITI
UNESCO, Záhreb, 2006.